Хальмг Таңһч 2020 җилин Дельфийск рейтингин ашар ончрв. Әрәсән Федерацин 85 субъект дундас мана таңһч 16-ч ормд йовна. Тегәд чигн таңһч 2020 җилин Дельфийск рейтингин ашар хамгин сән 20 субъектин тоод орв.

Күцәгч комитетин ахлач, ЮНЕСКО-н керг-төрәр РФ-н Комиссин гешүн Владимир Понявин Хальмгин Толһач Бату Хасиковд бичг илгәв. Тер бичгтән йөрәлин үг бичҗ, Дельфийск наадд делгрүллһнд тәвцән орулҗахднь ханлтан өргсмн.

Нарт делкәд Дельфийск наадд энтн искусствин халхар үүлддг өөдән мергҗлттә баахн эрдмчнрин марһан. Баһчуд 46 номинацд орлцҗ, билг-эрдмән һарһна. Эдн фортепиан цокна, хуур татна, келн-улсин зевсгүдт наадна, нань чигн олн зүсн эрдмин халхар мергҗлтән үзүлҗ дөрлднә.