Хальмг Таңһчин селәнә эдл-ахун министр Санал Адьяев болн М.Б.Нармаевин нертә КНИИСХ-н тәрә тәрлһнә әңгин һардач Борис Гольдварг Целинн районд одв. Селәнә эдл-ахун һардач мал бордлһна, үвлин хот белдлһнә болн малын бәәдлинь бүрткв, тер мет малын төл хәләв, намрин тәрә тәрлһнә кемд техник бел кесиг үнлв. Бас селәнә эдл-ахун халхин көдләчнр мал үвлзллһнә кемд белдврин йовудыг шинҗлв.

Кавдаловин КФХ бод мал болн хөд өскҗәнә. Тер мет тәрә тәрнә, өвс белднә, бас эдл-ахуд мал бордлһна талвң бәәнә. Тегәд чигн мал идшлдг һазриг әрүнәр хадһлхар шунна. Болв района зәрм эдл-ахуст малын то олн болад, идшлүлдг һазриг әрвнәр олзлдго бәәсн учрар һазрт идг уга болад малд шүрүн хот өгчәнә. Үвлд мал асрхин төләд өвс, шүрүн хот белдлһнә туст көдлмшән шунмһадулх кергтә гиҗ КФХ-н болн района һардачнрла үгцв. Целин района эдл-ахуст асрҗах малын бәәдлнь, чинәнь му биш. Малын тооһинь хадһлхин төләд үвлзллһнә кемд белдлһнә көдлмшиг РМО-син һардачнр зүүцүлх зөвтә гиҗ министр темдглв.