Элст балһсна бичкдүдин садмудт таарулсн гермүдин тосхлтын көдлмш түргн кевәр кегдҗ, темдглсн болзгасн урд эдлврт орулгдхнь лавта.

«Демографь» келн-улсин төсв һурвн дошкольн учрежденьд күцәгдҗәнә. Цуһар эдн хотл балһсна әмтн олар бәәдг микрорайодт бәәнә, тегәд чигн чеерүдин төр хурц мөн. Келхд, Сусеевин уульнцар бәәдг хуучн гисн 14-ч тойгта бичкдүдин садт дәкәд 20 бичкн шинәс орх. Тер юңгад гихлә эднә төлә онц гер тосхгдв.  Тер мет хойр бичкдүдин садт бас дегц 40 бичкдүд орхмн.     

14-ч тойгта бичкдүдин садын залач Анна Молоткован келсәр, немр бәәрн секгдснә нилчәр чинртә төрмүд хаһлгдҗана. «Мана бичкдүдин садт йирин багмуд бәәнә, тер инклюзивн багмуд чигн бәәнә, иигәрән нүднә харань тату бичкдүд орна. Тегәд чигн мадн эн хойр багин күүкдиг орулҗ чадҗанавидн. Бичкдүдин садт күүкд медрл авна, тер мет эмнлһ чигн авна. «ЛУКОЙЛ» компаня, Орн-нутгин государственн Хүүвин депутат Марина Мукабенован дөңгәр эрдмгтә күүкдлә занять давулһна төлә хора секвидн. Мана учрежденьд үрдән орулх саната әмтн дала. Тегәд чигн немр гер тосхгдсна нилчәр мадн нүднә харань тату күүкдт дөң күргҗ чадҗанавидн», - гиҗ эн келв.

Анна Молоткован келсәр, өдгә цагт тосхгдсн немр бәәрнсин эргндк һазринь ясрулҗана. Бәәрнә дотр бас көдлмш дуусв, мебель тәвгдв, шин наадһас хулдҗ авгдв. Дошкольн учрежденя һардачин келсәр, «Геоло» ООО подрядн организац эврәннь даалһвран даавртаһар күцәҗәнә. Тер мет Элст балһсна администрац тосхлтын халхар бүртклһ кеҗ, дуту-дундынь шалһна.

Цуг һурвн бичкдүдин садт тосхлтын көдлмш темдглсн зураһасн ард хоцрлго, түргн кевәр күцәгдҗәнә. Келн-улсин төсвлә илцәтәһәр эн объектс бар сард эдлврт орулгдх зөвтә. Болв болзгасн урд, һаха сард, эн бәәрнсиг эдлврт орулгдад, эннь балһсна Өдрлә ирлцүләд, бәәрн әмтнд йоста белг болхнь лавта.