Хальмгин Герой, «Өөрднр» бииһин государственн театрин художественн һардач Петр Надбитов «Волга» ду-бииһин государственн ансамблин коллективла харһв.  Цөөкн өдрин эргцд эн ансамблин артистнрт хальмг келн-улсин билг-эрдмла таньлдх саам учрв.

«Волга» ду-бииһин ансамблин өөдән мергҗлттә балетмейстер Наталья Ионова»: «Юңгад мадн мел Петр Тимофеевичд үрвр кеввидн? Учрнь юундв гихлә, 40 җил хооран мана ансамблин репертуарт хальмг би ордг билә. Мана һардач керг кеһәд, Самару балһснур одсн билә. Тиигхд тенд Петр Надбитов хальмг бииһин тускар түрүн материал өгч, медсәрн хувалцсн билә. Терүнәс нааран 40 җил давҗ йовна, мана ансамбль профессиональн нер зүүв. Келхд, һанц мана үүдәгч коллектив Иҗл көвән өөр-шидр һазрт бәәдг олн зүсн келн-әмтнә би тәвнә. Одахн мадн шинәс хальмг би тәвх күсл тәвҗәнәвидн. Җил хооран мадн Петр Тимофеевичлә Кремлевск бәәшңд харһлавидн. Тер кемд мадн хальмг би тәвхд дөң болтн гиҗ сурлавидн. Тиигәд Петр Тимофеевич мадн тал ирснь тер. Маднла хальмг бииһин нуувчинь медүлҗ, үнтә дамшлтарн хувалцснд Надбитовихнә өрк-бүлд ик ханлтан өргҗәнәвидн».

Урдаснь «Волга» ду-бииһин ансамблин көгмҗин оркестрт материал илгәсмн. Ирсн дарунь Петр Надбитов дәкәд чигн көгҗмин халхар сүв-селгән өгв. Һурвн өдрин эргцд ансамблин артистнрлә репетиц кеһәд, хальмг би дасхв. Цааранднь чигн дистанционн кевәр Петр Тимофеевич дөң болад бәәхмн. Өөрхн иргчд Ульяновск балһсна әмтн «Чичрдг» хальмг би үзҗ, өврмҗ кехнь лавта.