«Бурхн Багшин Алтн сүм» Хальмгин Цутхлң хурл урдк кевәрн көдлмшән эклх. Нәрн эпидемиологическ бәәдл тогтсн учрар болн Хальмг ах санитарн эмчин тогтаврас иштә хурл ирсн улс иим зокалмуд күцәх зөвтә. Әмтн чирәдән хааһул зүүхмн. 1,5 метрт нег-негнәсн холд йовхмн. Кемр бийнь халута болхла, хурлд орулшго.  Эрк биш һаран шишлң тоотар цеврүлхмн. Мөргүлин залд 50 үлү күн орх зөв уга. Музейд 10 күүнд орҗ болхмн. Ламла онц кевәр харһх улс тало авх зөвтә. Нег хорад орх улст 10 талонас үлү өгшго. Өдрт зуг 20 күн төвд эмнлһнә эмчд бийән үзүлҗ чадҗана, 9 часас авн 14 час күртл