«Земск багш» гидг көтлврт орлцачнр шин сурһулин җилд талдан һазрур нүүҗ ирәд, хамдан көдлх багшнрла таньлдх. Эн көтлвр багшнриг дөңнх күслтәһәр Әрәсән цуг регионмудт үүлдҗәнә. Көтлврт орлцҗах багшнр 50 миңһнәс үлү биш күн бәәдг селәдт ирҗ, тавн җилин болзгт көдлх бооца батлҗ, нег сай арслң авхмн.                 

Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств эн мөңг авх улсиг шүүҗ авлһна марһана дииләчнрин то-диг батлҗ авв. Марһана ашар 17 багш, теднә дунд эклц классмудын хойр багш, таңһчин 11 района селәдин школмудт көдлхмн. 

Мана таңһчд әмтн өөдән чинртә сурһуль-эрдм сурч чадлһиг өөдлүллһнә туст «Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин делгрлт» гидг государственн көтлвр үүлдҗәнә». Давсн җилин эргцд энүнә керг-үүлдврмүдиг күцәлһнә кергт 4 696 991 арслң олзлгдв, тер тоод таңһчин бюджетәс 3 939 937,20 арслң һарһгдв. 2020 җилд сурһульчнрин тооһинь 80 процентд болн мергҗлтән өөдлүлсн багшнрин тооһинь 90 процентд икдүлхәр зуралҗана.