Әрәсәд урдк кевәр бәәлһн тохнятаһар, җисүләд шинәс сергәҗәнә. Коронавирус хальдврта гем үүлдврин олн халхд мууһан хальдаҗ, орн-нутгин регионмудын бәәдл-җирһлд хүврлтс учрав. Тер бийнь әмтн урдк кевәр бәәлһнд шинәс иҗлдҗәнә. Келхд, Челябинск балһсн нааран ирхәр бәәх орн-нутгин спортсменмүдиг тосхар белдҗәнә. Эн балһснд гиигн атлетикәр Әрәсән чемпионатд болхмн. Москва үүдснә 873 җил темдглв. Болв Covid-19 гемиг тархашгон төлә олн әмтн хурҗ нәәрлсн уга. Саглһна эв-арһ күцәҗ, байрин керг-үүлдврмүд олн зүсн талвњгудт болн сойлын учрежденьст давулв. Цутхлњ ипподромд мөрнә урлдан давв. Байрин өдрлә пандемийин кемд хотл балһсна бәәдл-җирһлиг теткҗәсн улсиг йөрәв. Балһсна Өдрлә эднд нерәдгдсн «Москва. Героймуд» гидг зургудын һәәхүл секгдв.  

Тер мет хотл балһснд «Олн келн-әмтнә Москва» гидг цуг балһсна төсвин йовудт Цутхлњ Азийин олн-әмтнә сойлын Өдр темдглв. Эн керг-үүлдвр Төрскән харсгч Алдр дәәнд советск олн әмтн Диилвр бәрснә 75 җилин өөнд нерәдгдв. Тиигәд ик биш талвњгудт байрин керг-үүлдврмүд давулҗ, хальдврта гем түглһнәс гетлүлв. Энүнлә дегц әмтиг балһсна  өдрлә йөрәҗ, байр белглв.