Баһ Дөрвд селәнд үүл татсн күүг бәрҗ авв. Таңһчд үүлддг УФСБ-н зәңглсәр, әәмшг уга бәәдл тетклһнә региональн цергллт Тамбовск зөв-йос харлһна органмудт худл зәңг өгсн күүг бәрҗ авлһнд дөң болв.

Һаха сарин 5-д нег залу күн Тамбовск областин Жердевск района полицд җиңнүлҗ, Тамбов балһснд әәмшгтә керг-үүл бүрдәхиг белдҗәнә гиҗ зәңглв. Тамбовск областьд цаг зуур көдлҗәсн күн полицд җиңнүлҗ, худл келсиг зөв-йос харлһна көдләчнр илдкв. Энтн Вологодск областин 32-та залу күн бәәҗ. Эн күн согтуһар җиңнүлҗ, үүл татхар бәәх күүнә неринь заахла, эврән нерән келҗ. Худл зәңг өгсн күн дааврас әәһәд, адһад талдан һазрур зулад һарсмн. Энүнә туст хәәвр зарлгдв. Һаха сарин 6-д таңһчд үүлддг УФСБ-н нилчәр худл зәңг өгсн күн Баһ Дөрвд селәнә өөр-шидр бәргдв. Эн күүнә туст уголовн керг-үүл бүтәгдв.  

Үүл татсн күүг 200 миңһн арслңга ялла харһулх, эс гиҗ һурвн җилин болзгт түүрмд суулһх. Әәмшгтә йовдлын, аюлын тускар худл зәңг өгсн улс әмтнд зовлң учрана, производств, көлгн-күч зогсаҗ, әмтиг талдан һазрур йовулҗ, шишлң подразделень босхҗ, нань чигн керг-үүлдврмүд бүрдәҗ, ик һару учрана, үүмән болна. Кемр худл зәңг өгснә учрар 1 сай арслңга һару учрхла, терүнд гемтә улс 1 сай арслңга ялд унхмн, эс гиҗ 5 җилин болзгт түүрмд суухмн.