Һаха сарин 8-д таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министрин дарук Герман Санджарыков С.Радонежскийин нертә Орс келн-улсин гимназьд болн 23-ч тойгта дундын школд одв.

Энд эклц классмудын сурһульчнриг халун хотар яһҗ теткҗәхиг бүрткх күслтәһәр нааран ирв. Сурһуль-эрдмин болн номин министерствин зәңглсәр, школмуд коронавирусн хальдвр гем түглһиг хөрлһнә эв-арһ күцәҗәнә. Цуг школмудт сурһульчнр темдглсн диг-дараһар хот уудг хорад ирнә. Түрүн селгәнд сурчах күүкд-көвүдиг өрүни хотар теткнә, хойрдгч селгәнд сурчах сурһульчнрт үдин хот өгнә. «Школмудт хот уудг хораст саглуллһна некврмүд күцәгдҗәнә.Түрүләд нег классин сурһульчнр ирәд, һаран уһаһад, ширә эргәд сууһад, хотан ууна Теднә хөөн дарук класс ирнә. Тиигәд цуг классмуд селгәһәр ирҗ, хотан ууна. Тиигәд цуг дөрвн класс хот уудг хорад багтна. Сурһульчнриг халун хотар тетклһнә керг цуг некврмүдлә ирлцәтәһәр, бүрдәмҗтәһәр болн дигтә-тагтаһар күцәгдҗәхнь намаг байрлулҗана», - гиҗ Герман Санджарыков темдглв.