Хальмгин Октябрьск района «Айс» бичкдүдин сад Әрәсән хамгин сән дошкольн учрежденьсин тоод орв. Эн җилин така сард «Әрәсән хамгин сән бичкдүдин садмуд-2020» гидг Цугәрәсән марһан-хәләврин ашинь диглсмн. Марһана ашар Октябрьск района «Айс» бичкдүдин сад диилвр бәрҗ, орн-нутгин йилһән сән дошкольн урчежденьсин тоод орв. Һаха сарин 8-д Октябрьск РМО-н толһачин үүлиг дав зуур дааҗах Басң Убушаев «Айс» бичкдүдин садын һардач Вера Музраеваг йөрәҗ, медаль, диплом болн сертификат бәрүлҗ өгв.

Школд орад бичкдүдт сурһмҗ өгчәх 500 хамгин сән бичкдүдин садыг илдкх болн урмдулх күслтәһәр эн марһан давулгдна. Эн марһанд үүлдвр күцәлһнә государственн лицензьтә дошкольн сурһуль-эрдмин организацс эн марһанд орлцҗ чадҗана.