Эндр өдр Хальмгт хойр миңһ һар күн 1,5 нас күрәд уга бичкдүдән хәләҗ, амрлһнд бәәнә. Эднд дөңцл мөңг өгнә. Эн җилин нәәмн сарин эргцд эн кергт 111 сай шаху арслң йилһҗ өгв. Хальмг Таңһчд үүлддг Әрәсән социальн даатхлһна Саңгин зәңглсәр, даатхлгдсн цуг иргнмүдт шаңһас зүсн-зүүл мөңгн күцц кемҗәнд дарук сарин 1-әс авн 15 күртл өггднә. Нилх үрән хәләҗ асрхин төлә амрлһнд һарсн эк-эцкнрин сүл хойр җилин җалвинь учрт авч, тер мөңгиг тоолад һарһна, болв мөңгнә кемҗән җалвин 40 процентд өөдлх зөв уга.  

2020 җилд 1,5 нас күрәд уга бичкдүдиг асрҗах эк-эцкнрт дөңцл мөңгнә хамгин өөдән кемҗән 27 984 арслң тогтаҗана. Саата күүкд улс амрлһнд һархларн авсн мөңгнә хамгин ик кемҗән – 322190 арслң тогтав. Нилх һарһсн күүкд улс (18004,12 арслң), саата күүкд эртәр медицинск то-дигд авгдсн болхла (675,75 арслң) батлгдсн кемҗәтә дөңцл мөңг авна.

Таңһчин ЗАГС-ин Заллтын то-дигәр, Хальмгт эн җилин нәәмн сарин эргцд 1849 бичкдүд төрвсн болдг. Эднәс 898 күүкн, 951 көвүн, тедн дунд 341 икрмүд.