2020 җилин һаха сарин 10-д кесн то-дигәр, Хальмгт шин хальдврта гемәр гемтсн 5156 йовдл темдглгдв гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглҗәнә.

Сүл хонгин эргцд 103 күн гемтсн йовдл илдкгдв. 11 күн күндәр гемтсн бәәнә, эднәс 8 күн ИВЛ аппаратд бәәнә. COVID-19 гидг шин хальдврта гемәс көлтә 62 күн хорсмн.

560 күн таңһчин хальдврта гемәс хөрлһнә больницд орулгдсмн (негдгч госпитальд – 62, тедн дунд һурвн бичкн болн һурвн саата күүкд күн, һурвдгч госпитальд – 227, дөрвдгч госпитальд – 61, Яшалтан госпитальд – 25, Яшкулин – 55, Көтчнрә – 23, Хар Һазра – 25, Приютна – 49, Ик Буурла – 14, Үстин – 10, Сарпан – 8).

2598 күн Һазаран һарлго, гертән бәәлһнә диг-дарана неквр күцәҗәнә.