2020 җилин һаха сарин 9-д 18 часла 50 минутла «Яшкуль-Комсомольский» көлгн-күчнә хаалһд зеткртә йовдл учрв. Целинн района 27-та бәәрн күн «Лада Приора» маши залҗ йовад, зөрүд җисәнә хаалһд һарад, Украинә һазра күн залҗ йовсн «Рено Магнум» көлгнлә цокгдв. Зеткртә йовдлын ашт гиигн машин җолач шав авч, дор ормдан өңгрв. Энүнә «Лада Приора» машинд йовсн Яшкулин һазра күн күнд шав авч, больницд орулгдв. Таңһчд үүлддг МВД-н барин цергллтин зәңглсәр, хаалһд учрсн зеткртә йовдлын туст мөшклһнә керг-үүл күцәгдҗәнә.