РФ-н 15 регионд, тер дотр Хальмгт, сән кец-таал тогталһна төсв күцәгдҗәхш гиҗ сайтд урднь зәңглсн билә. Мадн таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министерствд җиңнүлҗ, ямаран кевәр эн төсв күцәгдҗәхин тускар соньмсвидн. Министерствин зәңглсәр, төсвин йовудт бәәсн һазран ясруллһна көдлмш 2018 җиләс авн бәәдл-җирһлд тохрагдҗана. Келхд, Городовиковск балһсн 2019 җилд  балһснд таалмҗта бәәдл тогталһна хамгин сән төсвсин марһанд орлцсмн. Таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министр Евгений Мамутовин темдглсәр, давсн җиләс авн «Гер-бүүр болн балһсна бәәдл» гидг келн-улсин төсвин «Балһснд сән кец-таалта бәәдл тогталһн» гидг федеральн төсвин йовудт керг-үүлдврмүд давҗана. Төсвин күцл – балһсна бәәдлин чинринь болн таалмҗнь өөдлүллһн.

2018 җилд таңһчд олн улс амрлһна 6 һазр, олн давхр гермүдин 12 хаша-хаац болн «Победа» парк. Олн улс амрлһна һазр: Городовиковскд – балһсна парк, Лаганьд – Цутхлң талвң, Ик Буурлд бичкн парк, Приютное селәнд – цутхлң талвң, Яшалтад – цутхлң прак, Элстд «Дружба» сойлын болн армлһна парк. Олн давхр гермүдин эргндк бәәдл: Лаганьд – 1 хаша-хаац, Яшалтад – 1 хаша-хаац, Элстд – 10 хаша-хаац.