2020 җилин һаха сарин 5-ас авн 10 күртл Ростов-на-Дону балһснд «Әрәсән оютнрин хавр – Диилврин хавр» гидг Цугәрәсән фестиваль давҗана. Цуг орн-нутгас хойр миңһ шаху оютнр цуглрҗ, көтлврин ашлгч девсңд орлцҗ, эврәннь билг-эрдмән, эв-дован, чадмг-чидмгән үзүлҗәнә.

Җил болһн Хальмгин оютнр эн керг-үүлдврт шунмһаһар орлцна. Эн җил таңһчин элчнр болҗ, Айта Иванова (Т.Хахлынован нертә Хальмг медицинск колледж), Полина Тур (Элстин политехническ колледж), Александра Веретило болн Александра Болдырева (П.О. Чонкушовин нертә искусствин колледж) болн делегацин һардач, баһчудын таңһчин цутхлңгин һардачин негдгч дарук Алена Ханаева иигәрән ирв.

Һаха сарин 5-д «Ростов-Арена» стадионд фестиваль байрин бәәдлд секгдв. Керг-үүлдврт орлцачнрин оньгт һәәхмҗтә нәр-наад тусхав. Һахас сарин 9-д М.Горькийин нертә Ростовск драмин академическ театрт фестивальд ончрсн улсиг ачлв. П.О.Чонкушовин нертә искусствин колледжин оютн Александра Болдырева «Келн-улсин зевсгүд» гидг номинацд II девсңгин лауреат болв. Фестиваль байрин бәәдлд төгслһнә керг-үүлдврт мана һазра күүкн Александра Болдырева орлцҗ, билгән үзүлхмн. Тер мет эндр Гран-при шүүҗ авсн улсиг ачлҗ, дарук җилд фестиваль бүрдәгдх региона тускар олнд зәңглх.