2020 җилин һаха сарин 11-д кесн то-дигәр, Хальмгт шин хальдврта гемәр гемтсн 5247 йовдл темдглгдв гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглҗәнә.

Сүл хонгин эргцд 91 күн гемтсн йовдл илдкгдв. 10 күн күндәр гемтсн бәәнә, эднәс 7 күн ИВЛ аппаратд бәәнә. COVID-19 гидг шин хальдврта гемәс кґлтә 65 күн хорсмн. Ут тоодан 3050 күн (+6) эдгв. 562 күн таңһчин хальдврта гемәс хґрлһнә больницд орулгдсмн (негдгч госпитальд – 65, тедн дунд һурвн бичкн болн һурвн саата күүкд күн, һурвдгч госпитальд – 224, дґрвдгч госпитальд – 58, Яшалтан госпитальд – 27, Яшкулин – 55, Кґтчнрә – 26, Хар Һазра – 25, Приютна – 45, Ик Буурла – 13, Үстин – 15, Сарпан –  9). 2652 күн Һазаран һарлго, гертән бәәлһнә диг-дарана неквр күцәҗәнә.