Крымд орн-нутгин олн зүсн регионмудас ирсн билгтә күүкд-көвүд цуглрв. «Артек» нарт-делкән бичкдүдин цутхлңд «Ик завср» гидг цугәрәсән марһана финалын өрәлин керг-үүлдвр давҗана. Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерствин зәңглсәр, Хальмгин гимназьмудт болн лицеймүдт сурчах күүкд-көвүдәс нань ууҗмд бәәх селәдин школмудын сурһульчнр чигн эн марһанд орлцх зөв авв. Тедн дунд цугәрәсән олимпиадмудын болн марһасин кесг дам орлцачнр йовна. Хар Һазра района Прикумск дундын школын элч Эрднь Мангутов эн сурһулин җиләс авн ЮФО-н шишлң сурһулин болн номин цутхлңд сурчана, болв финалын түрүн өрәлин марһанд төрскн школыннь нер харсх. 

Темдглхд, «Ик завср» марһана ашар диилвр бәрсн 10-ч классмудын сурһульчнрт 1 сай арслңга мөрәһәр ачлгдх. 8-9-ч классмудт сурчах арвтнр ончрсн болхла, 200 миңһн арслң авх. Ик сурһульд орхин төлә немр баллмуд дииләчнр бас хоршах. Марһана ашлгч девсңд орсн цуг сурһульчнр «Артек» нарт-делкән бичкдүдин цутхлңд амрлһна путевксар ачлгдх.