2020 җилин һаха сарин 12-д кесн то-дигәр, Хальмгт шин хальдврта гемәр гемтсн 5315 йовдл темдглгдв гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглҗәнә.

Сүл хонгин эргцд 68 күн гемтсн йовдл илдкгдв. 10 күн күндәр гемтсн бәәнә, эднәс 6 күн ИВЛ аппаратд бәәнә. COVID-19 гидг шин хальдврта гемәс көлтә 65 күн хорсмн. Ут тоодан 3140 күн (+90) эдгв.

544 күн таңһчин хальдврта гемәс хөрлһнә больницд орулгдсмн (негдгч госпитальд – 66, тедн дунд һурвн бичкн, һурвдгч госпитальд – 213, дөрвдгч госпитальд – 56, Яшалтан госпитальд – 27, Яшкулин – 51, Көтчнрә – 21, Хар Һазра – 24, Приютна – 47, Ик Буурла – 14, Үстин – 15, Сарпан – 10). 2774 күн Һазаран һарлго, гертән бәәлһнә диг-дарана неквр күцәҗәнә.