Элст балһсна администрацин барин цергллтин зәңглсәр, урдаснь зуралсн кесг керг-үүлдврмүд бүрдәдгиг уурулв. Эннь олн улс орлцлһтаһар һәәхмҗтә керг-үүлдврмүд: карнавал, нәр-наадн, дискотек, Әрәсән эстрадын нер һарсн дуучнрин концерт, нань чигн керг-үүлдврмүд болшго. Өөнин көтлврт иим керг-үүлдврмүд орв: һаза, цевр аһарт сойлын болн спортивн керг-үүлдврмүд, селәнә эдл-ахун намрин яарм, «Fight Nights» турнир, энүг «Матч ТВ» каналар хәләҗ болхмн, байрин фейерверк болхмн. Цуг керг-үүлдврмүдиг Роспотребнадзорин зааврмуд күцәҗ давулхмн.

Тер мет хальмг хотл балһсна 155 җилин өөниг темдгллһнә йовудт «Элиста 2020» экономическ форум болн «Здесь и сейчас» гидг сойлын фестиваль бүрдәгдх. Һаха сарин 12-т хотл балһсна ончта өөнд нерәдгдсн байрин керг-үүлдврмүд эклв. «Надежда» стадионд Элстин администрацин толһачин Кубокин төлә футболар турнир болв. Марһанд хотл балһснас болн таңһчин райодас 20 команд орлцв. «Яндекс. Такси» команд диилвр бәрҗ, Кубокар болн мөңгнә мөрәһәр ачлгдв. «Энергосервис» АО-н команд 2-ч орм эзлв, таңһчд үүлддг социальн даатхлһна Әрәсән Саңгин региональн әңгин элчнр 3-ч ормд һарв.