Таңһчин Толһач Бату Хасиков көдлмшч кергәр Октябрьск районд одад, района толһачин үүлиг дав-зуур дааҗах Басң Убушаевла харһв. Харһлтын йовудт эдн цөөкн объект шинҗлҗ хәләв. Түрүләд эдн «Широкий» ус хадһлачур одв. Энүнә шинрүллһн Хальмгин социальн-экономическ делгрлтин Онц көтлврт орв. Тегәд чигн эн ясврин көдлмшин төсвин-тооцана цаасинь ухалҗ белдх организац шүүҗ авгдв гиҗ  Басң Убушаев келв. Усна сурвлҗна болн тосхлтсин шинрүллһнә көдлмш Ик Царң селәнд давсн җилд кегдв. Тегәд чигн эн халхар цуг көдлмш күцц кегдснә хөөн цутхлң селәнә болн өөр-шидрк селәдин әмтн сән чинртә усар теткгдх гиҗ таңһчин Толһач темдглв.

Дарунь Бату Хасиков болн Басң Убушаев Ик Царң селәнд амрлһна болн эрүл-менд батруллһна паркин тосхлтын йовудыг хәләв. «Гер-бүүр болн балһсна бәәдл» келн-улсин төсвин «Сән кец-таалта балһсна бәәдл тогталһн» гидг региональн төсвин йовудт эн керг күцәгдҗәнә. «Дару-дарунь райод төгәлҗ йовхларн, иим объектст дуту-дунд үзнәв. Зәрмдән тосхачнр көдлмшән болс-бүтсәрнь кесиг үзҗ болхмн. Энүг әмтнә төлә кеҗәхиг төртән авад, кергән арднь орад, седклән өгәх кех кергтә.Эндр өдр олн зүсн төсвсин шиидврмүд, материалмуд болн оборудовань бәәнә, тиим төсвсиг йилһән сәәнәр кеҗ болхмн», - гиҗ таңһчин Толһач темдглв.

Көдлмшч кергәр райог эргәд йовлһна кемд тутрһ урһалһна төрәр күүндвр болв. Района һардврла хамдан Бату Хасиков Хальмг-Әәдрхнә услврин 2-ч тойгта системин насосн станцд одв.Эн объект Әрәсән Өмн үзгт хамгин ик гиҗ тоолгдна. Урдк җилмүдт тутрһас нань энд багцин урһмл, тер мет тәрә-темс, өвс урһадг билә. 2004 җиләс авн эн станц көдлдгән уурв. Эннь ар үзгин райодт мууһан хальдав. «Эн станциг шинәс көдлүдгин арһ олхла, тиигхлә сән болхмн», -иҗ таңһчин Толһач келв. Тутрһ урһадг һазриг баһар услдгнь энтн чинвртә төр болҗана. Эн туст федеральн  төв маднд дөң болҗ чадхмн. Болв тутрһ болн өвс урһалһна кергиг олзта-тустаһар күцәх кергтә. Сарпан услврин системиг делгрүлҗ эн төриг хаһлх нәәлҗәнәвидн. Энүнәс Сарпа нуурин иргчнь чигн ирлцҗәнә.

Көдлмшч кергәр йовлһна ашар таңһчин Толһач тутрһ тәрлһнә һазриг усар дүүрглһнә төриг хаһлх даалһвр района һардврт өгв.