2020 җилин һаха сарин 14-д кесн то-дигәр, Хальмгт шин хальдврта гемәр гемтсн 5451 йовдл темдглгдв гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглҗәнә.

Сүл хонгин эргцд 73 күн гемтсн йовдл илдкгдв. 9 күн күндәр гемтсн бәәнә, эднәс 4 күн ИВЛ аппаратд бәәнә. COVID-19 гидг шин хальдврта гемәс көлтә 65 күн хорсмн.

Ут тоодан 3187 күн (+10) эдгв.

571 күн таңһчин хальдврта гемәс хөрлһнә больницд орулгдсмн (негдгч госпитальд – 65, тедн дунд һурвн бичкн, һурвдгч госпитальд – 223, дөрвдгч госпитальд –  60, Яшалтан госпитальд – 27, Яшкулин – 52, Көтчнрә – 30, Хар Һазра – 25, Приютна – 48, Ик Буурла – 16, Үстин – 15, Сарпан – 10).

3008 күн Һазаран һарлго, гертән бәәлһнә диг-дарана неквр күцәҗәнә.