Городовиковск района Лазаревск селәнд шин спортивн талвң секгдв. Бәәрн әмтн өдгә цагин некврлә ирлцҗәх иим айта гидг спортивн объектин тускар кесгәс нааран ухалҗала. Ода эднә күсл күцв. Селәнә әмтн спортар дамшҗ, эрүл-мендән батрулҗ, сул цаган тустаһар давулҗ чадҗана.

Давсн долан хонгт шин спортивн объектиг байрин бәәдлд секв. Эн керг-үүлдврт Городовиковск района толһачин үүлиг дав-зуур дааҗах Валерий Абушинов, таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Анатолий Баулкин болн нань чигн дааврта улс орлцв. Лазаревск СМО-н толһач Юрий Давашкин спортсменмүдт болн селәнә әмтнд йөрәлин үгән нерәдв.   

Шин спортивн талвңгин өдгә цагин эв-арһиг олзллһн – энтн физическ сойлыг делгрүллһнә шин девсңгин эклц мөн. Оданас авн селәнә күн болһн сул цаган тустаһар давулҗ, спортивн белдврән улм өөдлүлҗ, улм сән ашт күрхәр зөрҗ чадҗана. Бәәрн улсин седвәрәр ул кеҗ, муниципальн бүрдәциг делгрүллһнә социальн чинр зүүҗәх төсвиг күцәлһнә йовудт эн спортивн талвң тосхгдв. Йосна нилчәр физкультурар дамшлһна төлә таал тогтагдҗана. Тегәд чигн бәәрн әмтн спортар соньмсҗ, эн халхар күцәмҗ бәрдг, тер мет олн өрк-бүлмүд күүкдтәһән хамдан эрүл-мендән батрулҗ, сул цаган йилһән сәәнәр давулдг арһта болв.