Таңһчин хотл балһсна 155 җилин өөниг угтҗ, кесг байрта йовдлмуд учрҗана. Элстин 4-ч тойгта «Нарн» («Солнышко») бичкдүдин садт 40 зәәтә немр гер тосхгдв. Шин бәәриг эдлврт оруллһна байрин керг-үүлдврт таңһчин Толһач Бату Хасиков болн Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников орлцв. Иигәрән Бату Хасиков велосипедәр ирв. Элстд әмтн велосипедәр йовдгиг дөңнҗ, эн туст таал тогтах кергтә гиҗ эн темдглв.

Таңһчин Толһач Бату Хасиков йөрәлин үг келв. Эн объектиг таңһчд хамгин сән гиҗ тоолҗ болхмн. Тосхлтын кергт цуһар орлцв. Энтн балһсна һардвр, тосхачнр болн бичкдүдин садын көдләчнр хамцу үүлдв. Тосхлтын көдлмш өөдәнәр кегдсинь темдглв. Цааранднь чигн иигҗ үүлдх кергтә. Тер юңгад гихлә бичкдүдин садмудт немр гер тосхҗ, бәәринь икдүлҗ, күүкдин төлә немр ормс бүрдәгдх. Эн учрежденя цуг сурһмҗлачнрт болн өөдән чинртә көдлмш кесн тосхачнрт әрүн седкләсн ханлтан өргҗәнәв гив.

Бичкдүдин садын залач Анна Молоткова таңһчин болн Элст балһсна һардврт болн тосхачнрт ханлтын үгән нерәдв. Нег үлү Элст балһсна 155 җилин өөнин өмн өргнд эн немр гер эдлврт орулгдҗахнь эннь эднд сән белг болҗана.

«Мана балһсн делгрҗ, өсч-өргҗҗәнә. Мадн бичкдүдт сән таал тогтахин төләд көдлмштән седклән өгч, цугинь йилһән сәәнәр күцәхәр зүтквидн. Мана бичкдүд өсч, сән сурһмҗ болн медрл авч, өөдән күцәмҗд күртхә», - гиҗ «Геола» ООО-н генеральн директор Саңһҗ Босчаев темдглв.

Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников бас цугтаһинь йөрәв. Энүнә келсәр, немр бәәр тосхлһна көдлмшиг темдглсн болзгас урд төгсәв. «Демографь» келн-улсин төсвин йовудт эн җил Элстин 4-ч, 5-ч болн 14-ч тойгудта бичкдүдин садмудт немр бәәрн тосхгдв. Күүкдиг бичкдүдин садмуд ормар тетклһнә туст төр эрк биш хаһлгдхмн. Тер төләд цааранднь чигн бичкдүдин учрежденьст немр гермүд тосхгдҗ, немр ормс бүрдәгдх гив. Келхд, һурвн бичкдүдин садт 100 немр орм бүрдәгдв. Тер мет дәкәд шин 200 орм бүрдәхин төлә немр гермүд тосххар зуралҗана.