Коронавирусар гемтв гиҗ  тааҗах улст иим селвгүд өгч болх. Күүнд гем хальдад 5-6 хонг давсна хөөн бийнь тас уга болна. Болв зәрмдән гем 14 хонг чигн медмҗән угаһар давна. Кемр халу дөрәд, үнр, амт медлго бәәхлә, хагсуһар ханяһад бәәхлә, тиигхлә гертәсн һархмн биш. Чирәдән халхц зүүхмн. Кемр коронавирусар гемтсн улсла харһсн болхла, Роспотребнадзорт җиңнүлҗ, зәңглх кергтә. Бачм дөңгин эмчнриг герүрн дуудулхмн. Арһта болхла, бөдүн улс 6-ч микрорайона 8-ч тойгта герт бәәх балһсна поликлиникин филиалур одҗ, эмчд бийән үзүлх кергтә. Тенд ОРВИ гемәр гемнсн улст дөң болна. Бийнь тас уга болҗах бичкдүдт РДМЦ-н филиалмудт дөң күргнә.

Эмнлһнә учрежденьд ирсн кемд чирәдән халхц зүүхмн, һаран шишлң тоотар уһахмн эс гиҗ һартан хурһн беелә зүүхмн, әмтнәс холд йовхмн. Нег герт хамдан бәәдг өөрхн улст гем хальдашгон төлә  терзән дару-дарунь секҗ, цевр аһар орулҗ, хорасан серүцүлх кергтә. Салу хорад бәәҗ, гер дотркан хальдврта гемәс гетлүллһнә тоот олзлҗ,  дару-дарунь ахулад, цеврләд, уһаһад бәәхмн.

Хам-хоша бәәдг улс коронавирус гемәр гемтснь илдкгдв, би болхла теднлә харһдг биләв, болв медицинск көдләчнр мини туст шинҗллт кесн уга. Ода яахмб гисн сурвр өгнә. Тер кемд  бийән шинҗләд бәәхмн. Кемр бийтн тас уга болад бәәхлә, Роспотребнадзорт җиңнүләд, коронавирусар гемтсн улсла харһдг бәәснә болн гемнҗәхин тускар келҗ өгх кергтә. Тиигхлә Роспотребнадзор коронавирус гемнсн улсла харһсн әмтнә то-дигд орулҗ, шинҗллт келһнә туск тогтавр һарһх.

Одахн би талдан регионур одад, герүрн хәрҗ ирләв. Хальдврта гемәр гемтсн болхла яахв, яһҗ медхв. Элстд онц эзнә лабораторьмудт  коронавирус гемин туст шинҗллт кеҗ болхмн. Кемр эн шин хальдврта гемин туст сурврмуд бәәхлә, таңһчд үүлддг Роспотребнадзорин, эрүл-менд харлһна министерствин, эмнлһнә учрежденьсин телефодын тойгудар җиңнүлҗ, цәәлһвр авч болхмн.