2020 җилин һаха сарин 15-д кесн то-дигәр, Хальмгт шин хальдврта гемәр гемтсн 5488 йовдл темдглгдв гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглҗәнә.

Сүл хонгин эргцд 37 күн гемтсн йовдл илдкгдв. 9 күн күндәр гемтсн бәәнә, эднәс 4 күн ИВЛ аппаратд бәәнә. COVID-19 гидг шин хальдврта гемәс көлтә 65 күн хорсмн. Ут тоодан 3252 күн (+65) эдгв.

561 күн таңһчин хальдврта гемәс хөрлһнә больницд орулгдсмн (негдгч госпитальд – 61, тедн дунд һурвн бичкн, хойр саата күүкд күн, һурвдгч госпитальд – 221, дөрвдгч госпитальд – 57, Яшалтан госпитальд – 28, Яшкулин – 53, Көтчнрә – 30, Хар Һазра – 21, Приютна – 49, Ик Буурла – 15, Үстин – 15, Сарпан –  7).

3158 күн Һазаран һарлго, гертән бәәлһнә диг-дарана неквр күцәҗәнә.