Һаха сарин 11-д нег күн таңһчд коронавирус гем түглһнә туст чинвртә бәәдл тогсна тускар соцсетьд бичҗ. Әмтн хальдврта гемәс көлтә олар хорҗана, таңһчин больницд КТ аппарат хамхрҗ гиҗ бичсмн. Эмч-рентгенолог Мария Улюмджанова эн төрәр ухан-тоолврарн хувалцҗана: «Күндтә әмтн, үүмәд бәәхмн биш, КТ аппарат хамхрсн уга, бүтн, дигтә-тагтаһар көдлҗәнә. Мадн өдр сө уга көдлҗәнәвидн, цуг эмчнр нег-негән соляд көдлнә».

Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, таңһчин больнцид болн садв гемәс хөрлһнә диспансерт КТ аппаратмуд олзлҗ, Хальмгин цуг әмтнә эрүл-мендинь шинҗлнә.  

«Күн гемтәд долан хонг давсна хөөн КТ аппаратар дамҗад шинҗллт кенә. Тиим шинҗллт эмчин илгәврәр кенә, тер мет эврә сән дурар ирҗ, шинҗллт кеҗ болҗана. Һаха сарин 11-д кесн то-дигәр 8000 шаху шинҗллт кегдсмн

Эндр өдр шинҗллтин ашар нег чигн хаҗһр диагноз тәвгдсиг илдксн уга. Гемин туст ашлвриг штатн биш рентгенолог Светлана Потняева шинҗлҗ хәләнә. Бачм дөңгин эмчнр түргн кевәр гемтсн улс тал ирҗ, нөкд болна. Балһсна поликлиникин түргн дөңгин әңгүр өдр болһн гилтә 18 шаху күн, бачм дөңгин станцур 170-200 күн җиңнүлнә.

Таңһчин эрүл-менд харлһна министерств худл зәң тархасна йовдлын тускар зөв-йос харлһна органмудт болн прокуратурт эрлһ орулв.