Хальмг Цутхлң хурлд онлайн диг-даранд хальмг келнә күрсмуд эклв. Филологическ номин кандидат, Б.Б.Городовиковин нертә Хальмг государственн университетин доцент Сергей Артаев хальмг кел дасхҗана. Одахн эн түрүн кичәл давулҗ, курсмудын бүрдәмҗин төрмүдәр, кичәлмүдин диг-дарана болн ямаран сурһулин дегтрмүд кергтә болхин тускар цәәлһвр өгв.

Хувргудын ниицәнә нерн деерәс хурлын ах багш Йонтен гелң курсмудт орлцачнрт  үг келв. «Төрскн келән дасх күсл зүүҗәх цуг таанрт ханлтан өргҗәнәв. Эн әрүн санан седклтн күцтхә, хальмг кел даслһна керг күцәмҗтә болтха», - гиҗ эн йөрәв.

Эн җил курсмуд түрүн болҗ онлайн диг-даранд бүрдәгдҗәнә. Курсмуд хойр сардан давх. Ут тоодан 250 күн эрлһ орулв. Йонтен гелңгин темдглсәр, иим олн күн курсмудт орлцх гиҗ санҗасн уга билә. Урдк җилмүдт хальмг кел даслһна курсмудт 70-80 күн ордг билә. Эн җил бас иим тоот күн орлцх гиҗ тааҗалавидн. Тер юңгаз гихлә ZOOM талвңд 100 һар күн багтшго. Тегәд бидн ZOOM талвңгиг өргҗүлхәр шиидвр аввидн. Ода 500 күн дегц курсмудт орлцҗ, хальмг кел дасч чадх.