Таңһчд 100 күн хәләхәр ирсн спортивн керг-үүлдврмүд давулхиг зөвшәл өгчәнә. Эн тооһас үлү күн цуглрҗ болшго. Хальмгин Толһачин Зәрлгәс иштә таңһчд театральн-һәәхмҗтә, сойлын-гегәрлтин, нәр-наадд, спортивн, керг-үүлин болн нань чигн олн улс орлцулдг керг-үүлдврмүдиг бүрдәдгиг зөв өгчәхш. Болв муниципальн суңһвр болн таңһчин хотл балһсна 155 җилин өөниг темдгллһнә туст онц йилһл кегдҗәнә.

Өөдән мергҗлттә эрдмчнрин спортивн марһас һаза, цевр аһарт давулгдҗана. Хәләһәчнрин то 100 күүнәс үлү болх зөв уга. Дәкәд болхла әмтиг суух ормднь нег-негнәснь 1,5 метрт холд суулһхмн. Тер мет нань чигн керг-үүлдврмүдиг хәләһәчнриг цуглулго заочн кевәр һаза давулҗ болхмн.