Хальмг Таңһчин балһсна округин болн муниципальн бүрдәцсин 2019 җилин эргцд кеҗ-күцәсн үүлдврин олз-тусинь шинҗлснә ашар Яшкульск РМО йилһән сән гиҗ тоолгдв. Федеральн нормативн актмудт батлгдсн 41 үзмҗәр эднә үүлдвриг шинҗлсмн. Муниципальн бүрдәцсин үүлдвринь шинҗлснә ашар дөңцл мөңг йилһҗ өглһнә шиидвр авна. Тегәд чигн тиим күслтәһәр эднә үүлдврин олз-тусинь шинҗлнә .

Хамгин олн балл хоршасн һурвн муниципальн бүрдәц таңһчин бюджетәс демин мөңгәр мөрәлгднә. 2019 җилин ашар Яшкульск РМО олзта-тустаһар үүлдсинь темдглгдв. Түрүн орм эзлсн Яшкульск РМО урмд авч, цааранднь чигн күцәмҗтәһәр үүлдхнь лавта.