Эн җил таңһчин хотл балһсна 155 җилин өөн темдглгдҗәнә. Нәрн эпидемиологическ бәәдл тогтсна учрар балһсна Өдр онлайн диг-даранд темдглгдх. Мана сайтд байрин керг-үүлдврмүдиг шуд эфирт хәләҗ болхмн. Элстин өөниг угтҗ, зәрм керг-үүлдврмүдиг урдаснь давулв. Келхд, һаха сарин 12-т Элст балһсна администрацин толһачин Кубокин төлә футболар марһан болв. 20 команд орлцсн билә.

Эн өдрмүдт Хальмгин хотл балһсна һурвн бичкдүдин садт немр гермүд тосхгдад эдлврт орулгдв. Таңһчин Толһач Бату Хасиковин темдглсәр, цааранднь чигн эн туст көдлмш күцәгдәд, күүкдин төлә немр ормс секгдх.

Һаха сарин 17-д «Долан хонгин сүм» гидг сойлын комплексин өөр-шидр «Элиста ГорТранс» гидг предприятьд шин автобусмудын түлкүрмүд байрин бәәдлд бәрүлҗ өгх. Һаха сарин 18-д бичкдүдин үүдәлтин Бәәшңд Элст балһсна администрацин Хургин байрин сүүр болхмн. Керг-үүлдврин йовудт тоомсрта улст Элст балһсна күндтә иргн гидг цол зүүлһгдх, тер мет Хальмгин хотл балһсна частрин презентац олна оньгт тусхагдх.

Һаха сарин 19-д балһсна 1-ч микрорайонд бәәдг базрт селәнә эдл-ахун яарм давх. Селәнә эдл-ахун халхар үүлддг предприятьмүд болн арһлачнр әмтнд олн зүсн сән чинртә хот-хол, тәрә-темс болн зер-земш хулдхмн, тер тоод мах, заһс, дотр, тутрһ, мәңгрс, боднцг болн нань чигн. Хамг юмн кимдәр хулдгдх.

Эн өдрин бийднь 12 часла балһсна ипподромд Джангариад болх. Таңһчин әмтн гертән бәәһәд шуд эфирт саадгар халһна марһан, мөрнә болн темәнә урлдан яһҗ давҗахиг хәләҗ чадхмн.

Тер мет һаха сарин 19-д «Элст-2020» гидг экономическ форум давхмн. Иигәрән хаҗуһас кү орулшго. Хотл балһсна өөниг темдгллһнә өдрмүдт экономическ форумин туск тодрха тооца мана сайтд умшҗ болхмн.  

 Асхар әмтн спортын делкәлә таньлдҗ, нег һазра улсиг дөңнҗ чадхмн. 18 часла «Fight Nights Global 97» бәәр бәрлдәнә марһан болх. Энүг шуд эфирт Матч ТВ каналар үзүлх. Элст балһсна өөниг темдгллһн байрин фейерверкәр төсгхмн.

Болв энүгәр байрин керг-үүлдврмүд төгсчәхш. Һаха сарин 20-т, 12 часла, «Дружба» паркд «Здесь и сейчас» гидг баһчудын сойлын фестиваль болх. Керг-үүлдврин йовудт баһчудын дунд өдгә цагин олн зүсн янзин бииһин марһас давхмн. Билг-эрдмәрн ончрсн улс мөрәһәр ачлгдх.

Байрин керг-үүлдврмүдиг шуд эфирт мана  сайтд, Хальмгин Келн-улсин телеүзлин ютуб-каналд хәләҗ болхмн.