Әрәсәд болн Казахстанд белдвр авсн спортсменмүд Алексей Махно болн Адиль Боранбаев бәрлдәнд орлцҗ, олна соньмслт олхнь лавта. 30-та Алексей профессиональн рингт 26 бәрлдә бәрв, эднәснь 18 бәрлдәнд диилвр бәрв. Сүл болсн бәрлдәнд энтн эв-дован һарһҗ, Владимир Кузьминихиг диилв. Ода болхла 15 бәрлдәнд орлцҗ, 11 диилвр бәрсн Адиль Боранбаевла эн ноолдх. Эн керг-үүлдврт, нег үлү таңһчин ончта өдрлә, орлцхдан байрлҗанав гиҗ Алексей темдглв. Сәәхн, айта шоу үзүлҗ, әмтнд байр үүдәхвидн гиҗ эн келв. Энтн хамгин Һәәхмҗтә бәрлдән болхнь маһд уга. Тегәд чигн эн спортивн керг-үүлдвриг телевизорар хәләтн гиҗ әмтнд үрвр кеҗәнәвидн. Һаха сарин 19-д бәрлдәниг Матч ТВ каналар шуудтан үзүлхмн.