2020 җилин һаха сарин 16-д кесн то-дигәр, Хальмгт шин хальдврта гемәр гемтсн 5580 йовдл темдглгдв гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглҗәнә.

Сүл хонгин эргцд 92 күн гемтсн йовдл илдкгдв. 15 күн күндәр гемтсн бәәнә, эднәс 10 күн ИВЛ аппаратд бәәнә. COVID-19 гидг шин хальдврта гемәс көлтә 65 күн хорсмн.

Ут тоодан 3265 күн (+13) эдгв. 554 күн таңһчин хальдврта гемәс хөрлһнә больницд орулгдсмн (негдгч госпитальд – 67, тедн дунд дөрвн бичкн, хойр саата күүкд күн, һурвдгч госпитальд – 218, дөрвдгч госпитальд – 56, Яшалтан госпитальд – 23, Яшкулин – 49, Көтчнрә – 30, Хар Һазра – 22, Приютна – 47, Ик Буурла – 13, Үстин – 17, Сарпан – 12).

3268 күн Һазаран һарлго, гертән бәәлһнә диг-дарана неквр күцәҗәнә.