Таңһчин хотл балһсиг 155 җилин өөнләнь ирлцүлҗ кеерүлсн болдг. Элст балһсна администрацин зәңглсәр, олн улс армлһна ормсиг болн цутхлң уульнцсин һоллгч хаалһсиг кеерүллһнә конструкцсар, сәәхн чигн тугмудта композицсәр болн байрин плакатмудар сәәхрүлсмн. «Долан хонгин сүм» сойлын комплексин эргнд хотл балһсна 155 җилин өөнд нерәдҗ, ке-сәәхн кегдлмүд тәвгдв.

Элст балһсна 155 җилин өөн угтҗ, хулд-гүүлгәнә объектст, кафест болн ресторанмудт ордг ормд, үддин өмн сәәхн баннермүд болн тугмуд углҗ тәвгдсмн. «Кит», «Магнит», «Пятерочка» гидг гүртмәр хулддг ик лавксиг байрин композицс кеерүлҗәнә. Тер мет Дорд үзгин базр бас байрт белдвр кеҗәнә. Элст балһсна Өдрин байриг  темдгллһнә йовудт энд селәнә эдл-ахун яарм давхмн.