Таңһчин хотл балһсна 155 җилин өөниг темдгллһнә йовудт Хальмгт «Элст-2020» гидг экономическ форум болх. Энүнд Әрәсән Федерацин селәнә эдл-ахун министрин негдгч дарук Джамбулат Хатуов, Бурятин Толһач Алексей Цыденов, Астраханск областин вице-губернатор – правительствин Ахлач Александр Шарыкин, тер мет «Газпром газомоторное топливо» Өмн үзгин филиалын, «Аэрофлот» ОАО-н, «Хевел» ООО-н, «Фортум» ОАО-н элчнр орлцхмн.

Таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерствин зәңглсәр, форумин деер хальврта гем түглһнә кемд арһлачнриг дөңнлһнә, селәнә эдл-ахун производствиг делгрүллһнә бон керг-төрин халхар шунлтыг өөдлүллһнә төрмүд хәләгдх. Көтлврлә ирлцәтәһәр хойр төрәр секцс үүлдхмн. Түрүләд чинртә төрмүдәр күүндвр кегдх, дарунь экономическ, социальн болн сойлын халхсиг делгрүллһнлә залһлдата кесг бооца батлгдх.

Цуг керг-үүлдврмүд саглуллһна некврмүд күцәҗ бүрдәгдхмн. Бәәрн рецикуляторар, форумд орлцачнр болн волонтермуд респиратормудар, халхлцар, нань чигн харслтын эв-арһар теткгдх.