Олна бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцдг, спортд, көгҗмд болн биид дурта улсин төлә «Энд болн ода» («Здесь и сейчас») гидг баһчудын сойлын фестиваль Элстд бүрдәгдх. Фестиваль һаха сарин 20-д «Иньгллт» («Дружба») паркд болх. Эн керг-үүлдвр баһчудын керг-төрин Федеральн агентствин дөңнлһәр давхмн, Өмн үзгин болн Ар Кавказин федеральн округудын баһчудын төлә 2020 җилин чинртә гисн керг-үүлдвр болхнь лавта.

Төсвин йовудт Элстүр эврәннь зөрүллтәр ик күцәмҗ бәрсн нертә спортсменмүд, артистнр болн биичнр ирхмн. Фестивальд орлцачнр рэп-фристайлын, өдгә цагин бииһин, олн зүсн янзин футболын, брейкингин, стритболын туст эврәннь чадмган, эв-дован үзүлх, марһаст орлцх, мастер-классмуд хәләх. Марһана дииләчнр мөрәһәр ачлгдх. «Иньгллт» паркд зурһан зүсн зөрүллтәр талвңгуд көдлх. Талвң болһнд Әрәсән нернь туурсн спортсменмүд фестивальд орлцачнрин төлә мастер-классмуд давулхмн. Биичнр өдгә цагин ямаран чигн янзин би биилҗ, билгән үзүлҗ чадх. Тер мет олн зүсн янзин бөк бәрлдәнә туст мастер-классмуд давулгдх.