Хальмг Таңһчин медлд үүлддг коррупциг хөрлһнә Заллт таңһчин селәнә эдл-ахун министр РФ-н субъектин государственн үүл дааҗах улсин туст некврмүдиг күцәҗәх угаһинь бүртксмн. Таңһчин селәнә эдл-ахун министр эврә сәәһин төлә элгн-садан министерствин государственн гражданск үүлд орулсинь бүртклһнә йовудт илдкгдв. 2019 җилин ашар ведомствин көдләчнр, тер тоод министрин элгн-саднь, мөрәлгдсмн. «Мөрән кемҗәһинь шинҗлхлә, әдл үүл дааҗах көдләчнрт дорхнь эврәннь элгн-саднд кемҗәһәрн ик мөрә өгсинь илдкгдв», - гиҗ государственн йосна болн бәәрн йос заллһна органмудыг бүртклһнә әңгин һардач Тимур Гаваев ухан-тоолврарн хувалцв.

Энүнәс нань АПК делгрүллһнә региональн көтлврмүдиг күцәлһнә төлә йилһҗ өгдг дөңцл мөңгиг түгәлһнә туст күцц кевәр бүртклһ кедго  бәәсинь илдкгдв. Эннь бюджетин мөңгиг чикәр олзллһнд мууһан хальдасмн. Министрин дарук таңһчин бюджетәс 3 сай арслңга дөңцл мөңг йилһҗ өглһнә туст бәрмт цаас хәләҗ, шиидвр һарһсмн. Тегәд олзан хәәһәд, эврә улст демин мөңг йилһҗ өгхәр шиидв. Аштнь хаҗһр йовдл һарһсндан министрин дарук така сард көдлмшәсн сулдхгдв. Тегәд чигн министр эврәннь дарукан бүрткдго бәәснә учрар тиим буру йовдл учрсмн. Тегәд бүртклһнә ашар илдкгдсн дуту-дундин тускар илдкл белдҗ, таңһчин Толһачд илгәсмн. Терүг хәләснә ашар таңһчин Толһачин Зәрлгәс иштә һаха сарин 16-д таңһчин селәнә эдл-ахун министриг иткмҗәс хаһцулсна учрар дааҗасн үүләснь сулдхв