Әәмшгтә хальдврта гем түгҗәх учрар олна көлгн-күч болн олн давхр гермүдин һазакнь-дотакнь цеврүләд, саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәгдҗәнә. Балһсна автобусмуд маршрутд һархиннь өмн санитарн эд-бод келһнд орна. «Анолит» гидг эв-арһ олзлҗ, үүднә болн әмтн һаран күрдг бәрүлиг эд-бод кенә. Тер мет рейсмүдин хоорнд җолачнр көлгн-күчән уһаҗ цеврлнә.

Долан хонг болһн «Анолит» эв-арһ олзлҗ, олн давхр гемрүдин подъездмүдиг эд-бод кенә. «Альянс-Сервис» залврин компаня һардач Санан Бикаевин келсәр, хаша-хаац ахулдг көдләчнр болхла олн әмтн олзлдг лифтиг, үүдмүдиг, давшуриг өдр болһн ахулҗ бас «Анолит» олзлҗ эд-бод кенә.Элст балһсна администрац «Анолит» эв-арһар өңгәр теткнә. Наадк һаруһинь залврин компань бийнь даана. Көдләчнрин төлә халхлц, харслһна хувц болн хурһн беелә хулдҗ авх кергтә болна.

Залврин компаня көдләч Сергей Куликов иигҗ келнә: «Өдр болһн 10 олн давхр гер эд-бод кенәв. Нег подъездиг 15-20 минутд цеврлнәв. Хамгин чинртә гиснь энтн әмтн һаран күрдг ормиг  сәәнәр арчҗ, эд-бод кех кергтә».   

«ЭлистаГорТранс» гидг предприятьд олна көлгн-күчн маршрутд һархиннь өмн бас санитарн эд-бод келһнд орна. Рейс болһна хөөн җолачнр автобусын үүд, терз, суудг креслмуд болн әмтн һарарн бәрдг бәрүл эркҗән уга эд-бод кенә.