Элст балһсна 8-ч микрорайонд бәәдг 65-ч тойгта олн давхр герт кесгәс нааран ясвр керглгдҗәсмн. 2019 җилин чилгчәр балһсна администрац эн төр хаһлхин төләд эв-арһ һарһв. Хурта-чиигтә цагт герин ораһар усн ивтрдг бәәсмн, тер мет эвдркә канализацин систем харшлтан күргдг билә.

      Балһсна администрацин зәңглсәр, олн давхр герин подвалын капитальн ясвр кесн болдг. «Элст» гидг залврин компаня нилчәр герин оран үнтә гисн ясврин көдлмш кегдв.Шинҗллтин ашар герин ора 70 процентд эвдрҗ одсмн. Герин оран дееврнь 2700 дөрвлҗн метр тогтана, энүнәс 2200 метр деевр сольгдад шинрүлгдв. Намрин-үвлин кемд белдвр келһнә йовудт эн герин бәәдлиг бүклднь шинҗлхмн.

     Канализац, дулаллһна систем болн усар тетклһнә систем ясгдв. «Сән чинртә ясврин көдлмш кеснднь мадн «Элст» залврин компаньд ханлтан өргҗәнәвидн. Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезниковд болн таңһчин Толаһч  Бату Хасиковд – онц ханлт. Ода мадн герин эргндк һазриг ясрулхар бәәнәвидн. Өөрхн иргчд мана залврин компаньд көдлдг седвәртә улсин дөңгәр герин хаша-хаацд урһа модд суулһҗ, эргндк бәәдлиг сәәхрүлх санатавидн», - гиҗ 65-ч тойгта олн давхр герт бәәдг күүкд күн келв. Темдглхд, цуг ясврин көдлмш коронавирусн хальдврта гемәс саглуллһна некврмүд күцәҗ кегдсмн.