Таңһчин Толһач «Элиста ГорТранс» предприятин һардачд шин көлгн-күчнә түлкүринь байрин бәәдлд бәрүлҗ өгч, цуглрсн улсиг балһсна ончта өөнләнь йөрәв. Байрта йовдлд нерәдгдсн керг-үүлдврт Элстин администрацин һардач Дмитрий Трапезников болн балһсна толһач – ЭГС-ин ахлач Николай Орзаев орлцв.

         "Элиста ГорТранс" предприятьд « ГАЗель City» тамһта 10 автобус йилһҗ өггдв. Эдн өдгә цагин некврлә ирлцҗәдг, сән кец-таалта көлгн мөн. Шин автобуст йовлһна төлә мөңгиг картар өгч болҗана. Зогсалмуд хальмг болн орс келәр зарлгдна. Цуг көлгн нег кев-янзар кеерүлгдсмн, җолачнр әдл хувц-хунрта.

      «Балһсна көлгн-күчнә көдлмшиг ясруллһна халхар дәкәд чигн хүврү юмн дала. Болв тер бийнь кеҗәх көдлмшин түрүн ашнь ил үзҗ болхмн», - гиҗ таңһчин Толһач темдглв. Энүнәс нань эн шин көлгнд эрмдгтә әмтнә болн нилхдтә күүкд улсин төлә таал бәәнә, үүднь у-өргн, зә дала, тегәд эдн тергәрн орҗ чадҗана.