Элстд һаха сарин 18-д «Цевр Хальмг» гидг экологическ акц болв. «Элст» гиичлүрин өөр «Әмд Һазр» гидг экологическ зәңгллһнә төсвин экспертмүд юуни төлә хог-богиг салһҗ цуглулх кергтә болҗахин болн яһҗ чик кевәр бәәцин хог-богиг диглхин тускар келҗ өгв. Тер мет хог-богиг салу цуглуллһна пункт бүрдәгдв. Иигәрән батарейкс, лампс, хамхрха телефона әңгүдинь өгч болхмн билә. Хальмгт волонтермудыг дөңнлһнә Региональн ресурсн цутхлңгин зәңглсәр, эн акц «Өмн үзгт цаһан седклин керг-үүл» гидг Приволжск болн Өмн үзгин федеральн округудын эврә сән дурар үүлддг улсин Окружной форумин көтлврин йовудт күцәгдҗәнә.