Таңһчин Толһач Бату Хасиков Әрәсән эрүл-менд харлһна министерствин фтизиопульмонологийин болн хальдврта гемин келн-улсин медицинск шинҗллтин Цутхлңгин көдләчнрлә харһв. Таңһчин Толһач Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Михаил Мурашкола кесн күүндврин ашар Хальмгт федеральн ведомствас экспертмүд ирәд, коронавирусн хальдврта гемиг хөрлһнә таалд таңһчин эрүл-менд харлһна халх яһҗ көдлҗәхнь шинҗлхәр ирсмн. Бүрдәмҗин болн методическ көдлмшәр Цутхлңгин һардачин дарук болн пульмонолог Вадим Тестов болн фтизиатр Евгений Попов коронавирусн хальдврта гемиг хөрлһнә кергт орлцҗах таңһчин медицинск учрежденьсин көдлмшиг үнлхмн. Федеральн ведомствин элчнр П.Жемчуевин нертә таңһчин больницд, таңһчин бичкдүдин медицинск цутхлңд, балһсна поликлиникд одҗ, амбулаторн болн стационарн әңгүдин көдлмшиг үнлв. Тер мет хальдврта гемиг хөрлһнә госпитальд одсмн. Экспертмүд COVID-19 гемәр гемтсн улсиг эмнүлҗәх медицинск көдләчнрин көдлмшиг, эмнлһнә учрежденя материальн-техническ улынь, эмәр тетклһиг, ПЦР-шинҗллтс, компьютерн томографь бүрдәлһиг үнлсн болдг.

        Экспертмүд түрүн өдрин ашар шин хальдврта гем эклҗ түглһнә кемд эмчнр олзта-тустаһар үүлдсиг, сән материальн-техническ көрңгиг, хальдврас харслһна шишлң эв-арһар тетклһиг, таңчин бичкдүдин больницин белдвриг темдглв. Тер мет коронавирусн хальдврта гемәр гемтсн улсиг эмнүлҗәх улсиг дөңнҗ, таңһчин бюджетәс мөңг йилһҗ өглһнә туст таңһчин һардвр авсн шиидвриг сән гиҗ үнлв. Кесг эмнлһнә учрежденьс шинҗлҗ хәләснә ашар специалистнр бачм дөң күрглһнә эмчнрин бригадмудт сүв-селвгән өгв. Күндәр гемтә улсин то ик биш, эннь гемтсн улсиг цаглань эмнлһнә учрежденьд орулҗ, эмнлһ эклсиг иткүлҗәнә.

    «Эмнлһнә учрежденьст гемтә улсин төлә дәкәд ормс бүрдәх кергтә. Ода чигн күртәмҗтә, болв киитн кемд белдх кергтә. Тер юңгад гихлә, һаза киитрхлә, бәәдл хүврәд чигн бәәх. Мадн эв-арһан олҗ үүлдҗәнәвидн, федеральн ведомствсин элчнр ирҗ, эн амр биш бәәдлин таалд үүлдхд сән нилчән күргв», - гиҗ Бату Хасиков темдглв.