Таңһчин хотл балһснд энүнә 155 җилин өөнд нерәдгдҗ, «Элст – 2020» экономическ форум болв. Керг-үүлдвр арһлачнриг дөңнлһнә, селәнә эдл-ахун делгрлтин, болн шунмһа үүлдвриг өөдлүллһнә күслтәһәр давв. Форумин эклцәр таңһчин Толһач Бату Хасиков йөрәлин үг келв. Орн-нутгин һардвр бизнесиг дөңнлһнә эв-арһ олҗахнь чинртә гив. Таңһчин Толһач орн-нутгин һардврт, региона правительствд болн муниципальн бүрдәцсин һардачнрт дааврта болн чинртә көдлмш күцәҗәх төләднь ханлтан өргв.  Тер мет форум бүрдәх седвәр татсн Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезниковд ханлтын седклән медүлв. «Цуһар, тер мет экономикин министерств эн седвәриг дөңнв. Гем түглһнә кемд иим керг-үүлдвр давулхиг амр биш билә. Болв эн туст би эврән дааврта болҗанав. Ик дамшлтта, тер мет шинкән үүлдврән эклҗәх чигн арһлачнр форумд орлцҗахнь үзҗәнәв. Эннь мана регионд эврә кергән бүтәҗ үүлдхд арһ бәәхин тускар иткүлҗәнә. Тегәд чигн иим форумс давулдгнь чинртә йовдл гиҗ тоолҗанав», - гиҗ таңһчин Толһач темдглв. Ончта өөнд нерәдгдсн керг-үүлдврт хам-хоша регионмудын элчнр, тер мет ах-дү болдг Бурять Республикин элчнр ирснь байрта. Нег үлү делегациг Бурятин Толһач Алексей Цыденов бийнь һардҗ ирсинь  байр үүдәҗәнә гив.

        Селәнә эдл-ахун халхар ик күцәмҗ бәрснә болн таңһчин делгрлтд зөвтә тәвцән орулсна төлә Пүрвә Поштаевич Менкнасуновд (өңгрснә хөөн) Хальмгин Геройин цол зүүлһгдв. Өөдән ачлвриг Пүрвә Поштаевичин көвүнднь, одахн таңһчин селәнә эдл-ахун министрин үүлд батлгдсн Максим Менкнасуновд бәрүлҗ өгв.

       Элст балһсна әмтиг Орн-нутгин Хүүвин депутат Андрей Козенко йөрәв. «Бату Сергеевич болн Дмитрий Викторович, таднд ханлтан өргҗәнәв. Иргчдән маднд кех-күцәх керг дала. Мадн экономикин, сойлын болн спортын халхар чигн күцәмҗ бәрхиг иткҗәнәв», - гиҗ эн келв. Тер мет Астраханск областяс, Дагестанас, Адыгея Республикәс ирсн күндтә гиичнр халунар мендлҗ, әрүн седкләсн йөрәв.

        Бас Элст балһсна админстрацин толһач Дмитрий Трапезников форумд орлцачнрт нерәдҗ, бүлән үг келв. Тер мет таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министр Дмитрий Троицкий йөрәлин үг келҗ, эндрк форум таңһчин экономическ делгрлтин ул-сүүринь тәвлһнд нилчән күргсн деер, форумд орлцҗах регионмудын делгрлтд чигн сәәһән хальдахмн гив. Керг-үүлдвр күцәмҗтә болтха гиҗ дурдв.

     Тиигәд форум байрин бәәдлд секгдв. Дарунь керг-үүлдврт орлцачнр Хальмгин эндрк бәәдлин тускар видеоролик хәләв. Энүнә хөөн цуһар форумин көдлмшт шунҗ орлцҗ, чинртә төрмүдәр күүндв.