Форумин йовудт «Экономик болн инвестиц: гем түглһнә таалд экономическ уршгиг дааҗ һарлһн» болн «Селәнә эдл-аху болн регионализац» гидг һол төрмүд хәләгдв.

       Таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министр Дмитрий Троицкий гем түглһнә таалд бизнесиг дөңнлһнә тускар келҗ өгв. Энүнә темдглсәр, үүлдҗәсн баһ бизнесин 8442 субъектас өрәлнь гилтә эврәннь үүлдврән зогсасн уга. Таңһчин Толһачин тогтаврас иштә экономическ эв-арһсин зура батлгдв. Терүнә нилчәр хойр һоллгч зөрүллт йилһгдв. Экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерств кесн шинҗллтин ашар дөң керглгдҗәх баһ бизнесин 1800 субъект илдкгдв. Мөрн сард болн хөн сард 12130 арслңга демин мөңг эс авсн арһлачнрин төлә 59 сай арслң кергтә болҗана. Ода эдн хойр сара демин мөңгиг дегц авхмн. Тер мет көдләчнрин җалвин төлә авсн кредитин мөңгиг даңцалһна төлә арһлачнрт шаңһас дөңцл мөңг өгхмн.

Дмитрий Троицкийин келсәр, хулһн сарас авн эн дөң күргхмн. Тер мет Хальмгт арһлачнрт льготн таалд кредит өгхмн.   

      Лагань балһснд порт тосхлһна төсв ик чинр зүүҗәнә. Тер юңгад гихлә теңгсин портын эв-арһинь олзлҗ, аца зөөлһнә халх делгрҗ, олзта-туста болхмн. Энүнә нилчәр промышленность, селәнә эдл-аху болн эдл-ууш эд-бод келһнә керг делгрхмн гиҗ Лаганя РМО-н толһач Очир Очиров ухан-тоолврарн хувалцв.

      Өдгә цагт Хальмгт туризмин халхар бизнесин 90 шаху субъект үүлдҗәнә. Эн туст таңһчд цөөкн ик төсв бәәдл-җирһлд тохрагдҗана. Туризмин халхар келн-улсин төсвин йовудт туристическ инфраструктуриг делгрүллһн,туристическ кластермүд мөн. Хальмгт тиим долан кластер бәәнә.  Эднә негнь – Хар Һазр. Тер мет һаха сард туризмин халхар дөңцл мөңг йилһҗ өглһнә федеральн көтлвр экләд үүлдх.

     Экономическ форум деер селәнә эдл-аху делгрүллһнә төр хәләгдв. Келхд, керг-үүлдврин йовудт Хальмгт тутрһ эд-бод келһнә туст төсвиг күцәлһнә Меморандум батлгдв. Тегәд чигн эн керг күцәх күсл тәвгдҗәнә. Эндр өдр оборудовань болн производствин төлә кергтә хамг  тоот бәәнә. Сар болһн 1000 тонн зүсн-зүүл белн продукц кеҗ һарһх арһта болхмн. Эн төсвиг күцәлһнә йовудт шин көдлмшч ормс бүрдәгдхнь лавта.