Элстд «Энд болн ода» («Здесь и сейчас») баһчудын сойлын фестиваль болв. Керг-үүлдврт таңһчин Толһач Бату Хасиков болн Бурятин Толһач Алексей Цыденов ирв. Күндтә гиичнриг МУЗ-ТВ-н һардач Сергей Гладун тосв. Ива Сапрыкин болн Денис Попков эВ-дован үзүлв. Тер мет Элстин уйн наста көвүд футбол сәәнәр нааддган үзүлҗ чадв. Воркаутын халхар йоста эрдмчнр Михаил болн Наталья Китаевихн чадмг-чидмгән үзүлҗ, цуглрсн улст ик гидг өврмҗ болв.

       Әрәсәд нернь һарсн рэп-фристайлермүд билг-эрдмән үзүлхләрн, Элстин болн энүнә 155 җилин өөнин тускар бас келв. таңһчин Толһач йөрәлин үг келҗ, фестивальд орлцачнрт ханлтан өргв. Тер мет Бурятин Толһач Алексей Цыденов цуглрсн улст йөрәлин үгән нерәдв.

       Фестивалин чилгчәр нертә хореограф Алексей Шалбуров билг-эрдмән үзүлҗ, цугтаднь байр үүдәв.