Хальмгин эдл-уушиг «Әрәсән амтн» («Вкусы России») гидг региональн хотын түрүн келн-улсин марһанд үзүлхмн. Әрәсәд кеҗ һарһдг хот-хоолын, регион болһнд кедг хотын өвәрцин тускар эдләчнрт медүлх күсл эн марһан тәвҗәнә. Марһанд хальмг мах эд-бод кедг арһлач орлцҗана. Хальмг хотд нурһлҗдан мах олзлна. Махн шөлтәһән, бөөрг, дотр, күр болн нань чигн махна зүүтә хот кенә. Махар кесн амтта, шимтә хотыг кен чигн таасна.

 «Әрәсән амтн» гидг марһанд орлцҗах Хальмгин элчин төлә ода деерән 530 күн дууһан өгсн бәәнә. Бар сард марһана дииләчнр йилһгдх. Регионмудт олнд тааста эдл-ууш кеҗ һарһдг арһлачнриг цуг халхар дөңнхмн.