Одахн, үкр сарин 20-д, региона һардвр Газпромин парвляна ахлач Алексей Миллерла хамдан 2021-2025 җилмүдт таңһчиг газар тетклһнә халхиг делгрүллһнә көтлвр батлв. Эндр өдр Хальмг Таңһчиг газар тетклһнә үзмҗ 84 һар процент тогтаҗана. Көтлврин йовудт таңһчин 35 селәнд 684 герт газ орулгдхмн. Тегәд чигн аштнь таңһчиг газар теткһнә үзмҗ 100 процентд күрәд чигн бәәх. Эннь Хальмгин социальн-экономическ делгрүллһнә халхд ик тәвц мөн. 2026 җил күртл гермүдиг, коммунальн котельнсиг, социальн объектсиг болн предприятьмүдиг  газ түгәҗ өглһнә сетьмүдт залһлдулһна төлә цуг таал тогтагдхмн. Хамгин түрүнд социальн объектс газар теткгдх.  

Әрәсән Президент Владимир Путин өгсн даалһвриг күцәҗ, селәдиг газар тетклһнә кергт онц оньг тусхагдхмн. Энтн әмтнә бәәдл-җирһлин таалынь ясруллһнд нилчән күргхнь лавта. Эн көтлвр күцәлһнә йовудт инвестиционн бәәдл өөдлх, таңһчин кесг халх: селәнә эдл-ахун, промышленн болн туристическ халхс ясрх.

Хальмгин Толһачин темдглсәр, эн көтлвриг күцәмҗтәһәр күцәлһнә төлә газ түгәҗ өглһнә сурвлҗ тосхгдх, газар тетклһнә туст цугнь бел кех. Тер мет селвлцәнд «Газпром межрегионгаз» ООО-н генеральн директор Сергей Густов, «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» ООО-н генеральн директор Владимир Равенко, «Газпром газораспределение Элиста» АО-н күцәгч директор Эдуард Байрхаев ахта орлцв. «Алексей Борисовичд онц ханлтан өргҗәнәв, тер юңгад гихлә 2026 җил күртл күцәгдх ик чигн зура шүүҗ авч темдглв, тер мет таңһчла нөкцҗ үүлддг Газпром компань мана регионд онц оньган өгч, авсн социальн даавран күцәҗәнә», - гиҗ Бату Хасиков ухан-тоолврларн хувалцв.