Цасн икәр орад, хаалһсиг бүркәд, әмтн болн көлгн-күчн йовхд саалтг учрав. Тер мет таңһчин селәнә эдл-ахуст бас харш болв.  Приютна района нег фермер хөөнә сүргтәһән кеер цөөкн хонг давулад, муулян эдлв. Эн йовдлын тускар гергнь социальн сетьмүдт бичҗ зәңгләд, әмтнәс дөң болхиг сурв. Бичсн деерән цоксн зург дахулад тәвҗ. «900 толһа малас цөөкн юмн үлдв. Залум тавн хонгтан кеер даарчана»,-  гиҗ күүкд күн бичсмн.

 «Калмыкия» РИА эн туст цәәлһвр өгтн гиҗ Приютна района толһач Байир Путеевиг сурв. Энүнә келсәр, Воробьевск СМО-н толһач тер дарунь эн төриг хаһлхар шунв. Онц эзнә тракторар цас цеврлҗ, хаалһ һарһҗ, мөңгнә туслмҗ күргх белн бәәхин тускар фермерин элгн-саднднь зәңглсмн. Болв тедн зөвән өгсн уга.

Теңгрин бәәдл хүврхин тускар Магомед бийнь медсн уга бәәҗ. Тер учрар сүрг хөөнлә кеер йовад, икәр орсн цаснд булхад һарч чадлго бәәв. Эн өдрмүдт шишлң техник Әәдрхн-Элст-Сарпуль федеральн хаалһиг цаснас цеврлҗәсмн. Тер юңгад гихлә Приютна района һазрар давҗ һардг хаалһд 200 шаху көлгн-күчн йовҗ чадлго зогсв. Тер көлгнд йовсн әмтиг дулатхад, халун хотар теткв. Шишлң техник олзлҗ, Воробьевск СМО-н һазрт көдлҗәдг фермерд нөкд болҗ, хаалһ цеврлҗ, хөөнә сүргиг цаснас һарһҗ авв. Ода хөд хоштан бәәнә. Тиигәд Приютна РМО-н администрац фермерд дөң болв.