Одахн «Калмыкия» гидг таңһчин зәңгллһнә агентств «Журналистнр хоорндан эклҗ  күүндх зөвтә гисн дуудвртаһар «Медиа день» гидг керг-үүлдвр бүрдәв. Энүнд таңһчин олнд зәңгллһнә эв-арһсин 100 һар көдләч орлцсн болдг. Эннь «Калмыкия» РИА-н 17 барин һарцин, региональн газетмүдин, хойр телеүзлин болн радиостанцин элчнр орлцсмн. Хаслһна диг-даран үүлдҗәдгин учрар семинарт орлцачнрин кесгнь онлайн диг-даранд орлцв.

Керг-үүлдврин йовудт олнд зәңгллһнә эв-арһсин 29 баахн элч Әрәсән журналистнрин Ниицәнә гешүд болв. СЖР-ин ахлач Владимир Соловьев эдниг әрүн седкләсн йөрәв. «Тадн күчтә гисн, нарт делкәд хамгин ик ниицәнә зергләнд орвт. Ода тадна седвәр күләхвидн». Ниицән кезәд чигн эврәннь гешүдт дөңгән күргхмн, грантар, демин мөңгәр чигн даңгин нөкд болх гиҗ эн иткүлв.

Таңһчин зәңгллһнә агентствин директорин дарук Станислав Рамазановин темдглсәр, энтн ачлвр биш, энтн иткмҗ болҗана. Шинкән Әрәсән журналистнрин ниицәнә зергләнд орсн Хальмг ик сурһулин оютн Арина Домашенко энүнә келсиг зөвтә гив. Иим баахн настадан ниицәнә гешүн болхв гиҗ санҗасн уга биләв. «Нанд иткснд ик ханлтта бәәнәв, журналистикин халхар шунҗ үүлдх күслтәв. Энүнә делгрлтд болм тәвцән орулх санатав», - гиҗ оютн келв.

Харһлтын йовудт региональн журналистикин нәрн төрмүдәр күүндвр болв. Эн эрдмин өдгә цагин болн иргчин тускар С.Рамазанов иигҗ келв: «Әмтн көдлхәр седнә, болв көдлмшин үзмҗтә аш уга. РИА-д 200 шаху күн көдлҗәнә, эднәс 10 процентнь федеральн үзмҗин дүңгә үүлдх зөвтә. Болв энд көдлҗәх әмтн дунд һурвн сарин эргцд уралан зөрҗәх улсиг үзсн угав».

Көдләчнрин җалвнь бичкн, тегәд чигн энтн сәәнәр көдлхднь бас боомтг учраҗана гиҗ «Хальмг үнн» газетин ах редактор Евгений Бембеев зәңглв. Тер учрар баһчуд газетин редакцд цөн, эдн торад көдлҗәхш. Тер бийнь сән зәңг чигн бәәнә. Газетин редакцд хальмг кел йилһән сәәнәр меддг дөрвн күн көдлхәр ирв гив.

Шин көдләчнр даңгин кергтә болна гиҗ Хальмг телеүзлин һардач Гиляна Гросул бас келв. Энтн кезәд чигн нәрн төр мөн. Энүнә телеүзлин компаньд оньдин көдлмшт авх улсиг хәәнә. Әрәсәд журналистнриг белддг 153 ик сурһуль бәәнә. Зуг негнднь чигн  Хальмгин баһчудын төлә шишлң ормс уга. Журналистнрин негдлтс Әрәсән вузмудла хамцу кевәр нөкцҗ үүлдхлә, тиигхлә эн төр хаһлгдхмн. Ик сурһуль төгсәсн журналистнр чигн цааранднь  сурч, медрлән гүүдүлхәр седнә гиҗ керг-үүлдврт орлцачнр темдглв. Тиим арһ бәәхин тускар Медиаиндустрийин Академин ректор Вячеслав Умановский келҗ өгв. Телеүзлин болн радион көдләчнрин мергҗлт өөдлүллһнә институт олн зүсн зөрүллтин специалистнриг белднә. Энүнә тускар тодрха зәңг Академин сайтд олҗ болхмн.

Информ Полис бурятск һарцин генеральн директор Чингис Дагаев дамшлтарн хувалцҗ, семинарт орлцачнриг соньмсулв. «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентств көдләчнрән көдлмшин кергәр талдан регионмуд тал йовулхар зуралҗана. Эдн эрдминнь халхар медрл, дамшлт авч, шин соньн тоот медҗ авхнь маһд уга. Эннь көдлмштнь сән нилчән күргхнь лавта. Эн туст Хальмгин журналистнрин Ниицән нөкд болхд белн гиҗ организацин региональн әңгин ахлач Санал Шавалиев иткүлв.

Үкр сарин 21-д телүзлин нарт делкән өдр темдглгднә. Тер мет Хальмгин Келн-улсин телеүзл (урдк «Хамдан» телеүзл) бүрдснә 15 җилин өөн күцв. Телеүзлин көдләчнриг цугтан эрдминнь байрлань йөрәв. Таңһчин Толһач Бату Хасиков керг-үүлдврт орлцачнрт йөрәлин үгән нерәдв. Олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрин ач-тусинь темдглҗ, кесг күүнд ачлврмуд бәрүлҗ өгв. «Кезәд чигн күцсндән төвкнлго, мел өмәрән зөрҗ, улм өөдән күцәмҗ бәрхәр зүтктн», - гиҗ региона һардач дурдв.