Мана таңһчд төрсн Станислав Ильюченко чемпионмудын азиатск Лигд орв. Эн ончта кевәр футбол наадҗ, ик күцәмҗ бәрнә. Әрәсән форвард Станислав Ильюченко 22  дәкҗ меечг цокҗ орулснднь энүг хамцу командын ханьд орулв. Ода эн әрәсән легионер болҗ  Өмн үзгин Корейд йовна. Шидр төгссн футбол наадлһна кемд эн Кей-Лигин хойрдгч дәврәч болв, хулһн сарин хамгин сән футболист гиҗ тоолгдв, чемпионатын хамцу командын ханьд орв.

Станислав Яшалта селәнд төрсмн. Тавтаднь эк-эцкнь Германь орн-нутгур нүүҗ һарв. Тенд футбол нааддг дасла. «Вестфалия», «Оснабрюк» болн «Дуйсбург» командсин төлә футбол наадҗ йовсмн. Давсн җилин зунар Станислав Ильюченко Өмн үзгин Корейд нүүҗ ирв. 2020 җилин футбол наадлһна кемд Кей-Лигин 26 матчин йовудт сөрүд наачах командын үүднд 19 дәкҗ меечг цокҗ орулв.Турнирин негдгч әңгд наачаһад, 12 дәкҗ меечг үүднд цокҗ орулв. Ашлгч девсңд улм сән аш үзүлв. Энүнә ач-тусар команд чемпионмудын азиатск Лигд орҗ наадх арһ учрв.

Станислав Ильюченко келн-улсин командын төлә футбол наадхар саната, болв эн туст шиидвр авгдад уга. Нарт-делкән чемпионат болҗасн кемд Станислав Ильюченко Москвад ирҗ, байрар бахмҗ кеҗ, Әрәсән хамцу командын наадыг бичкдүдтә хамдан телеүзләр хәләсмн.