Одахн Әрәсән Роспотребнадзорин һардач Анна Попова олн әмтн цуглрдг һазрт медицинск халхц олзллһна, нег-негнәсн күсдундур метрт бәәлһнә болн коронавирус хальдврар гемнсн улсла хәрлцсн цагт хойр долан хонг гертән бәәлһнә хаслһна диг-даран 2022 җилин туула сарин 1 күртл батлгдҗахин туск тогтаврт һаран тәвв. Тегәд чигн мана орн-нутгт эн санитарн некврмүд эрк биш күцәгдх йоста.

Больницд эмнлһ авчасн улсин шинҗллт кеһәд, коронавирус гемәс эдгсн угаһинь ПЦР-ин эв-арһ олзлҗ медҗ авхмн. Шинҗллтин ашар лавта эдгсинь медгдснә хөөн әмтиг больницас һарһҗ, герүрнь тәвхмн. Коронавирус хальдврта гемтә улсла хәрлцсн улсин шинҗллт кегдшго. Эдн 14 хонгтан гертән бәәх йоста. Кемр эн кемин эргцд гемтлго, эрүл-дорул болхла, 14 хонг давсна хөөн көдлмштән һарч чадҗана.